Lidmaatschappen, contributies en introducé(e)s - 2023

Lidmaatschappen, contributies en introducé(e)s - 2023

Categorie*1 Contributie
Totaal
Bonds-
bijdrage
Rulec Borg*2
Junior A (t/m 8 jr)       54,08   19,08  35,00  
Junior B (9-13 jr)       69,08   19,08  50,00  
Junior C (14-17 jr)       79,08   19,08  55,00  5,00
Student     129,08   19,08  60,00  50,00
Senior     169,08   19,08  100,00  50,00
67+     119,08   19,08  100,00  
*1 = Bij de bepaling van de leeftijd wordt, conform KNLTB-bepalingen, de leeftijd gehanteerd die een lid in de loop van een kalenderjaar behaalt. Iemand van 8, die in de loop van het kalenderjaar de leeftijd van 9 jaar behaalt, zal ingeschaald worden als Junior B.
*2 = Voor commissie- en bestuursleden wordt ter compensatie van de voor de club te verrichten werkzaamheden vrijstelling verleend voor het betalen van dit borgbedrag

 

 1. Het aangegane lidmaatschap heeft een looptijd van 1 januari (of latere datum in jaar van inschrijving) t/m 31 december van het kalenderjaar en wordt, behoudens schriftelijke opzegging voor 1 januari, jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 2. Bij berekening van het contributiebedrag is het kwartaal van inschrijving bepalend voor de hoogte van de totale jaarcontributie. De bondsbijdrage wordt jaarlijks ten volle in rekening gebracht met uitzondering van een aangegaan lidmaatschap in het 4e kwartaal; in dat geval wordt de bondsbijdrage niet berekend. De borgsom wordt halfjaarlijks berekend. Het Rulec-gedeelte én de familiekorting (zie punt 3) worden per kwartaal berekend.
 3. Wanneer het lidmaatschap per einde jaar wordt opgezegd en het betreffende lid meldt zich weer aan als lid per 2de kwartaal van het nieuwe (volgende) jaar, wordt geacht dat het lidmaatschap is ingegaan per 1 januari van dat jaar.
 4. Indien op één adres meerdere leden wonen die contributie betalen, ontvangt ieder lid, woonachtig op het betreffende adres, een familiekorting van maximaal € 8,00 op de contributie; dit met inachtneming van het bepaalde in punt 2.
 5. Incasso van de contributie geschiedt in twee termijnen, t.w. in de maanden maart en juni.
 6. Leden die zich gedurende het jaar door ziekte/blessure/zwangerschap niet in staat achten om te tennissen kunnen in aanmerking komen voor restitutie van het Rulec gedeelte van de contributie. Hiervoor moet schriftelijk een verzoek worden ingediend per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Voor bepaling van de ingangsdatum van de restitutieperiode zal, met inachtneming van de datum van schriftelijke melding van de blessure, maximaal 3 maanden worden teruggegaan om het restitutiebedrag te berekenen. Deze restitutie zal dan op het einde van het lopende jaar naar rato worden terugbetaald.
 7. Het lidmaatschap dient opgezegd te worden uiterlijk 31 december van het lopende jaar. Een opzegging dient te geschieden via het formulier op de website of anders schriftelijk bij de ledenadministratie. Opzeggingen later dan voornoemde datum worden, conform het onder 1 gestelde, pas geëffectueerd op 2 januari van het nieuwe jaar; er vindt in dergelijke situaties geen contributiekorting of -restitutie plaats.
 8. Student: Seniorleden die studeren en in aanmerking willen komen voor het studenttarief dienen elk kalenderjaar vóór 1 maart een kopie van de collegekaart/onderwijskaart te overleggen aan de ledenadministratie. Wanneer dit niet gebeurt wordt de student alsnog als senior ingedeeld.
 9. Ook voor niet-spelende leden bestaat de mogelijkheid tot restitutie van (een gedeelte van) de contributie. De restitutie, maximaal € 50,00, wordt vastgesteld door het bestuur en is afhankelijk van hoeveel vrijwilligerswerk voor onze vereniging wordt verricht.
 10. Het jeugdlidmaatschap is onlosmakelijk verbonden met de jeugdtraining bij TC Rulec. Jeugdleden die in het kalenderjaar 16 jaar of ouder worden, zijn niet meer verplicht de jeugdtraining te volgen.
  • Ieder jeugdlid tm 16 jaar volgt tennislessen gegeven door een trainer van TTA.
  • In een kalender jaar krijgt een jeugdlid 34 lessen à €7,50 per les (in 2023).
  • Bij slecht weer gaat een training niet door en gaat hij op een later moment door.
  • Als het tijdens trainingen gaat regenen kan de trainer maximaal 3 keer per jaar een theorieles geven.
 11. Aan degene die zich aanmeldt voor een jeugdlidmaatschap bij TC Rulec kan toestemming worden verleend om niet deel te nemen aan de verplichte jeugdtraining. Een verzoek hiertoe moet bij de jeugdcommissie worden ingediend.

Mutaties

Ten einde over een accuraat ledenbestand te kunnen beschikken is het noodzakelijk om alle relevante wijzigingen (adres, telefoon, bankrekeningnummer, e-mail adres enz.) tijdig, en schriftelijk, door te geven aan de ledenadministratie.

Borg

Voluit: ‘Borg meewerkend lid'. Junior C, studentleden en seniorleden betalen een borgbedrag. Dit borgbedrag kan op diverse manieren worden terugverdiend. Junior C-leden kunnen dit terugverdienen door het bezorgen van het clubblad of andere post voor de club. Voor studentleden en seniorleden geldt dat zij dit borgbedrag kunnen terugverdienen door het draaien van twee bar- of poetsdiensten.
Voor het verrichten van één bar- of poetsdienst ontvangt het lid een bedrag van € 25 terug. Advies is om zo snel mogelijk in te tekenen via onze website. Doe je dit niet dan word je hiervoor, op voor jou misschien niet geschikte data, ingepland.
Je dient dan zelf het rooster te raadplegen en ook zelf tijdig voor vervanging te zorgen.

Tip! Je kunt hiervoor de ledenlijst in de 1e Rulectuur van het jaar gebruiken.

Introductie

Het is voor een Rulec-lid mogelijk een niet-lid op het park te introduceren. De kosten hiervoor bedragen € 4,- voor senior- introducé(e)s en € 1,50 voor junior-introducé(e)s.
Een introductiepas kan verkregen worden op het volgende adres:

Susanne Deckers-Lenders, Tuulshoek 4, Heythuysen. 0475-497954

Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Een persoon mag niet meer dan 4 keer per jaar geïntroduceerd worden
 • Introductie is niet mogelijk tijdens competitie- of toernooiwedstrijden
 • Per lid mag slechts 1 persoon geïntroduceerd worden
 • Het Rulec-lid dat introduceert is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar introducé(e).
 • Introductie zonder geldige introductiepas is niet toegestaan zonder medeweten van een lid van de baancommissie (ingeval er op het voornoemde adres niemand thuis is)
 • Met deze introductiekaart moet je, samen met het Rulec lid, een baan afhangen op het digitale afhangsysteem
 • Na 18:00u hebben eigen leden voorrang boven introducé(e)s. Indien een introducé(e) op een baan aan het spelen is, mag de verplicht in te stellen kloktijd afgemaakt worden
 • Bij overtreding van bovenstaande regels kan het bestuur besluiten om tegen het betreffende lid maatregelen te nemen.
 • De digitale pas moet weer worden ingeleverd op bovengenoemd adres.

KNLTB Ledenpas

De KNLTB-ledenpas is het bewijs van lidmaatschap dat ieder lid elk jaar ontvangt en dient een duidelijke én recente pasfoto te hebben. Alle leden leden ontvangen een ledenpas. Zonder deze ledenpas ben je niet gerechtigd gebruik te maken van de banen van TC Rulec.

Vervangingstermijn pasfoto (in te leveren bij de ledenadministratie):

 • juniorlid na uiterlijk vijf jaar
 • seniorlid na uiterlijk tien jaar
 • 50- plusser dient op verzoek van de ledenadministratie een nieuwe pasfoto in te leveren.

Tijdelijke lidmaatschappen

Rulec kent een beperkt aantal tijdelijke lidmaatschappen, of spelersmogelijkheden:

Aspirant- lidmaatschap/proeflidmaatschap

Dit lidmaatschap heeft een duur van één maand. Aan dit lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Het aspirant-lid/proeflid mag de afgelopen drie jaar geen lid zijn geweest van TC Rulec of reeds eerder een aspirant-lidmaatschap/proeflidmaatschap hebben gehad.
Het aspirant-lid/proeflid wordt niet aangemeld bij de KNLTB. Indien het aspirant-lid/proeflid besluit om definitief lid te worden zal het lidmaatschap aanvangen per ingangsdatum van het proeflidmaatschap.

Aan te vragen bij Susanne Deckers-Lenders, Tuulshoek 4, 6093 CR HEYTHUYSEN, 0475-497954

Vakantielidmaatschap

Dit lidmaatschap heeft een duur van één maand en is bedoeld voor niet-Heythuysenaren die in de regio Leudal op vakantie zijn en graag een balletje willen slaan. De prijs van dit abonnement is € 25,00. Het vakantielid wordt niet aangemeld bij de KNLTB.

Aan te vragen bij Susanne Deckers-Lenders, Tuulshoek 4, 6093 CR HEYTHUYSEN, 0475-497954

Winterspelers

Voor spelers die in de zomerperiode lid zijn van een andere vereniging (en in het bezit zijn van een bondsnummer) is het mogelijk om tegen een aangepast tarief in de periode van 1 oktober tot 1 april gebruik te maken van de banen van TC Rulec.

De kosten hiervoor bedragen €60,- voor senioren en €30,- voor junioren.

Een inschrijfformulier kunt u vinden op onze website. Let wel: in verband met de beperkte beschikbaarheid kunnen we niet garanderen dat uw aanvraag wordt gehonoreerd.

 • Voor spelers die aansluitend aan het winterspelerschap voor een lidmaatschap bij TC Rulec kiezen wordt als inschrijfdatum 1 april van het lopende jaar gehanteerd. Voor de berekening van het contributiebedrag wordt verwezen naar punt 2.

Aanbrengpremie nieuwe leden

Indien een lid een nieuw lid aanbrengt, ontvangt hij/ zij hiervoor een ‘aanbrengpremie'. Voor een nieuw aangebracht seniorlid is dit een hele consumptiekaart en voor een nieuw aangebracht juniorlid is dit een halve consumptiekaart. Het moet hier wel gaan om een nieuw lid, dat wil zeggen: de persoon mag de afgelopen 5 jaar géén lid of winterspeler van TC Rulec zijn geweest. Het nieuwe lid moet hiervoor op het aanmeldingsformulier de naam vermelden van het lid door wie hij/zij lid is geworden. Uitreiking van de ‘aanbrengpremie’ geschiedt na incasso van de contributie van het nieuwe lid.

Trainingen

Alle trainingen voor volwassen op onze banen worden verzorgd door TTA. Neem hiervoor contact op met:

 • Tennis Time Academy Cooperatie U.A.
 • website: www.ttacademy.nl
 • email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Er kunnen alleen lessen worden gevolgd als er sprake is van een lidmaatschap bij TC Rulec!

Overig

In geval van vragen omtrent het hier bepaalde, verzoek ik u contact op te nemen met de ledenadministratie.

Susanne Deckers-Lenders
Tuulshoek 4
6093 CR HEYTHUYSEN
0475-497954
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij maken gebruik van functionele cookies. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.